Skip to main content

Allmänna auktions- och medlemsvillkor för SOP ABs auktionstjänst

1.1 Dessa auktions- och medlemsvillkor (Villkoren) gäller mellan privatperson eller företag eller annan juridisk person (Kunden) och SOPEN Skade- och Partiförsäljning AB, (SOP) organisationsnummer 556458-9561. Genom att godkänna Villkoren blir Kunden registrerad medlem hos SOP.

SOP säljer och levererar endast till Kund i Sverige (ej Export).

1.2 Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos SOP, för användningen av SOPs auktioner och därtill hörande sidor (Webbplatsen) samt för de budgivningstjänster som SOP tillhandahåller på Webbplatsen.

1.3 Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om SOPs behandling av personuppgifter enligt SOPs integritetspolicy (Integritetspolicy). Villkoren, Integritetspolicy och den information som SOP anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och SOP rörande användning av Webbplatsen och SOPs auktionstjänst (Tjänsten).

2. Auktionsföremål och dess beskaffenhet

Auktionsföremål som utbjuds till försäljning finns normalt för visning och leverans i SOPs showroom. Samtliga Auktionsföremål har Skavanker av varierande slag och säljs i befintligt skick, dvs i det skick som det är i när försäljningen äger rum. Det innebär att fel och brister (Skavanker) normalt sett förekommer och att SOP friskriver sig från ansvar för dessa. Kunden har därför undersökningsplikt, som kan uppfyllas genom att studera bilder samt att besikta föremålet i samband med visning i SOPs showroom.

SOP ansvarar inte för om Kunden utnyttjar sin undersökningsplikt eller inte, och ansvarar därmed inte heller för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt vid en undersökning.

För kunder som är konsumenter gäller ångerrätten. Se punkt 9.

2.1 Beskrivning av auktionsföremålet på Webbplatsen består av

 1. Beskrivning av auktionsföremålet och dess skick inklusive uppenbara fel och brister.
 2. Tid för eventuell visning
 3. Tid för auktionens slut.  
 4. Utropspris 
 5. Information om eventuellt tillkommande avgifter 
 6. Information om utlämning 

2.2 Visning och undersökningsplikt innan auktion: Tid och plats för eventuell visning av Auktionsföremål aviseras i beskrivningen av Auktionsföremålet. Kunden får själv bilda sig en uppfattning om utbjudna Auktionsföremål vid visning på plats och sedan bjuda efter vad Kunden själv anser Auktionsföremålet vara värt. Vid det fall en visning av Auktionsföremålet inte är möjlig ska Kunden efter bästa förmåga bedöma Auktionsföremålet genom att studera beskrivningen och eventuella bilder av auktionsföremålet, samt vid behov rådfråga SOP.

SOP är inte ansvarig om Kunden försummar sin undersökningsplikt och ansvarar inte för sådant som Kunden märkt eller borde ha märkt om Kunden fullgjort sin undersökningsplikt.

2.3 Auktionsföremålets utropspris baseras på ett uppskattat marknadsvärde samt avräkning för Skavank. SOP kan inte garantera att Kunden inte kan finna ett liknande auktionsföremål till ett lägre pris.

2.4 Uppgifter i Auktionsföremålets beskrivning kan komma att ändras på grund av tillkommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas i beskrivningen senast vid auktionstillfället. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för Auktionsföremålets värde förbehåller sig SOP rätten att ta bort Auktionsföremålet från auktionen och Webbplatsen samt rätten att eventuellt återföra Auktionsföremålet med ny beskrivning.

3. Budgivning

3.1 Auktionsföremålen säljs via auktion på Webbplatsen. För att kunna delta i en auktion på Webbplatsen måste Kunden registrera sig som medlem i enlighet med SOPs vid var tid gällande Auktions- och medlemsvillkor. Kund som väljer att delta i en auktion på Webbplatsen ska följa regler och anvisningar i Villkoren.

3.2 En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren. Det är inte tillåtet att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. SOP förbehåller sig rätten att avstå från försäljning, bortse från bud samt bestämma om budgivning ska göras om på grund av oklarheter om sista bud.

3.3 En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen från att denna startat tills att den stänger. För varje Auktionsföremål som utropas till auktion på Webbplatsen finns ett angivet klockslag då så kallad nedräkning för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs av en Kund inom två (2) minuter från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare två (2) minuter. När budgivningen har varit avstannad i två (2) minuter, så är auktionen avslutad. Exakt tid för auktionsslut kan av denna anledning inte anges.

3.4 Samtliga bud är bindande för Kunden. Ett avgivet bud kan därför inte återkallas, förutsatt att tvingande konsumenträttslig lagstiftning inte föreskriver annat i relation till Kund som är konsument.

3.5 Ett Auktionsföremål som bjuds ut till auktion på Webbplatsen har getts ett lägsta pris som SOP är villig att sälja Auktionsföremålet för (Utropspris). Kunden kan välja att lägga ett s k Klassiskt bud eller ett s k Autobud, dvs. ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsföremålet (Bud). En Kund som vill lägga ett Bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. När en Kund lägger ett Bud som överstiger Utropspriset startas en auktionsmotor som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Kundens räkning upp till Budet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Budet. Se Webbplatsen för mer information om hur budgivning fungerar. SOP förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsföremål från Webbplatsen under pågående budgivning.

3.7 Det högst angivna budet vinner. Om två lika höga bud har angivits vinner den Kund vars bud registrerats först. Efter avslutad auktion har den Kund som avgivit det högsta budet alltid ingått ett bindande avtal med SOP, förutsatt att SOP godkänt Kundens bud genom att skicka en faktura till Kunden eller annars bekräftat budet i enlighet med punkten 3.8 nedan. Tillämpliga villkor för köp framgår av punkterna 5 i dessa Villkor.

3.8 Efter auktionen kontaktar SOP den Kund som vunnit budgivningen i enlighet med punkten 3.7, via e-post eller sms* för att bekräfta budet. SOP skickar en faktura till Kunden inom 1-3 arbetsdagar. Betalning av köpet genomförs i enlighet med punkt 5 i dessa Villkor. Vinnande Kund är skyldig att finnas tillgänglig på telefon samt läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall SOP inte kan få kontakt med den vinnande Kunden trots upprepade försök, har SOP rätt att debitera avgiften för tjänsten samt erbjuda andra Kunder att köpa Auktionsföremålet, såvida inget annat anges.

4. Användarkonto samt kunduppgifter

4.1 För att kunna delta i en auktion på Webbplatsen, måste Kunden vara registrerad och inloggad på Webbplatsen, antingen som privatperson eller som företag. Detta görs med hjälp av Bank-id. Se även punkt 3. Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Kunden registrerar sig genom att fylla i sina uppgifter på Webbplatsen och erhåller därefter ett användarkonto. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om SOPs behandling av personuppgifter finns i SOPs Integritetspolicy.

4.2 Om ett företag eller annan juridisk person registreras som Kund krävs att en fysisk person med behörighet att binda den juridiska personen till Villkoren, använda Tjänsten och ingå avtal för den juridiska personens räkning på Webbplatsen också är kontaktperson. Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

4.3 Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja sina inloggningsuppgifter för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till SOP om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens inloggningsuppgifter. Kunden ansvarar för handlingar, såsom budgivningar och köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

4.4 Om SOP misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har SOP rätt att stänga av Kunden.

4.5 SOP är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto under förutsättning att SOP inte gjort sig skyldig till försummelse.

5. Avgifter och betalning

5.1 Vid budgivning och köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser och bud presenteras på Webbplatsen inklusive moms om inte annat uttryckligen anges. Vid köp via Webbplatsen tillkommer därför inga andra avgifter eller kostnader om inget annat anges.

5.2 Kunden betalar via faktura. SOP har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med det vinnande budet.

5.3 Fakturans förfallodatum anges på fakturan. Om betalning inte fullgörs i tid har SOP rätt att kräva att köpet fullgörs. Från förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta på 10%. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Uteblir betalning trots påminnelse kan inkassoprocess komma att ta vid, varvid lagreglerade inkassokostnader tillkommer. SOP har i sådant fall även rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för eventuell skada eller förlust, inklusive administrativa avgifter.

5.4 Om köpet hävs enligt punkten 5.3 ovan har SOP rätt att, utan att först underrätta den vinnande Kunden, sälja om Auktionsföremålet till det utropspris som SOP finner lämpligt. Vid omförsäljning har SOP rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av Auktionsföremålet. Om försäljningspriset inte räcker till att täcka SOPs fordringar och kostnaden för omförsäljning ska Kunden betala mellanskillnaden.

6. Avhämtning/leverans

6.1 Datum och tid för avhämtning av köpt Auktionsföremål anges på den faktura som ställts till den vinnande Kunden. Transport och frakt ingår inte i ett köp av Auktionsföremålet. Om inte annat särskilt överenskommits med Kunden ska avhämtning av Auktionsföremålet enligt denna punkt ske på den utlämningsdag som framgår av fakturan. För Auktionsföremål som inte avhämtats inom föreskriven tid har SOP rätt att debitera en förvarings- och hanteringsavgift enligt vid var tid gällande prislista som framgår på Webbplatsen. SOP kommer i så fall informera Kunden om detta innan. Om Kunden är förhindrad att hämta Auktionsföremålet på utsatt datum och tid måste Kunden kontakta SOP för ny överenskommelse.

6.2 Vid avhämtning av Auktionsföremålet ska legitimation samt kvitto på betalning och kopia av faktura eller betalningsbekräftelse medtas. Hämtas objekt via ombud ska ombudet även ha med köparens legitimation. Inropade Auktionsföremål får inte avhämtas innan full betalning kommit SOP tillhanda.

6.3 Vid avhämtning av Auktionsföremålet bör Kunden undersöka Auktionsföremålet för att säkerställa dess befintliga skick. Kund som hämtar Auktionsföremål genom ombud eller transportföretag bör skriva under ett leveransgodkännande genom vilket ombudet eller transportföretaget ges mandat att för Kundens räkning undersöka och hämta Auktionsföremålet.

6.4 Om ett Auktionsföremål inte avhämtats på den utlämningsdag som framgår av fakturan, har SOP rätt att häva och omförsälja i enlighet med de villkor som framgår av punkt 5.3 och 5.4 ovan. Auktionsföremål som inte hämtats inom föreskriven tid kan komma att debiteras en förvarings- och hanteringsavgift på 100 kr/dag inkl moms.

7. Riskövergång

7.1 Ansvaret för Auktionsföremålet övergår från SOP till Kunden så snart Kunden avhämtat Auktionsföremålet, eller om Kunden har valt transport ombesörjd av SOP övergår risken när Kunden har mottagit Auktionsföremålet.

7.2 SOP ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som drabbat Kunden om Auktionsföremålet inte kan utlämnas av SOP på dagen för avhämtning på grund av att Auktionsföremålet efter avslutad auktion blivit stulet vid platsen för avhämtning. SOP ansvarar inte heller för kostnader, skada eller följdskada som drabbat Kunden då Auktionsföremålet dragits tillbaka efter avslutad auktion, oavsett anledning för detta. Vid eventuell stöld av Auktionsföremålet eller då SOP dragit tillbaka Auktionsföremålet efter avslutad auktion kommer SOP att återbetala det belopp Kunden betalat för Auktionsföremålet till Kunden.

8. Ansvar för fel

8.1 Samtliga Auktionsföremål på Webbplatsen säljs i befintligt skick, det vill säga i det skick som Auktionsföremålet befinner sig i vid auktionstillfället. För fel i Auktionsföremålet som består i att Auktionsföremålet inte uppfyller avtalade egenskaper eller är i sämre skick än vad Kunden med fog har kunnat förutsätta ansvarar SOP enligt nedanstående regler.

8.2 SOP ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet. SOP ansvarar inte heller för:

(a) fel som beror på att Auktionsföremålet utsatts för normalt slitage;

(b) fel, brister eller skador som framgår av Auktionsföremålets beskrivning;

(c) fel som Kunden med hänsyn till pris eller ålder kunnat förutsätta; eller

(d) fel som Kunden känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som Kunden borde uppmärksammat genom att noga läsa igenom beskrivningen och studera de bilder som bifogats Auktionsföremålet eller sådant som Kunden märkt eller borde märkt vid sin undersökning av Auktionsföremålet på plats, vid visningstillfället.

9. Ångerrätt för konsumenter

9.1 Vad som sägs i denna punkt 9 gäller för konsumenter.

9.2 Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning rätt att ångra ett köp som gjorts på distans inom fjorton (14) dagar från dagen efter att varan mottagits eller hämtats ut. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten, innan ångerfristen har löpt ut, ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till SOP. För en smidig hantering rekommenderar SOP Kunden att kontakta SOP på det sätt som beskrivs på Webbplatsen. Kunden ska då ange namn, vilken vara, datum för mottagande och annan relevant information. Kunden kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här: Ångerblankett Konsumentverket.

9.3 För att Kunden ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det att Kunden sänder sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

9.4 När Kunden utövar sin ångerrätt kommer SOP betala tillbaka det belopp som Kunden betalat för det ångrade auktionsföremålet, minus de kostnader som uppkommer i samband med en auktion, såsom administrations- och fraktkostnader** med mera.

9.5 SOP betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum SOP tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via en kreditfaktura, om inte annat överenskommits eller om det finns hinder för sådan återbetalning.

10. Reklamation för företag

Samtliga varor som bjuds ut på auktionen har Skavanker, dvs fel och brister av varierande slag, då det är själva affärsidén, och SOP friskriver sig från ansvar för dessa. Auktionsföremålen säljs därmed i befintligt skick, dvs i det skick som det är när försäljningen äger rum. För att inga missförstånd ska uppstå bör Kunden uppfylla sin undersökningsplikt för att bilda sig en uppfattning om dess värde. Detta kan göras genom att studera bilder samt genom att besikta föremålet i samband med visning i SOPs showroom.

10.1 Kunden får inte åberopa att Auktionsföremålet är felaktigt om Kunden inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar SOP meddelande om felet (reklamation).

10.2 Kunden har en undersökningsplikt av Auktionsföremålet. Fel, som märkts eller borde ha märkts när Auktionsföremålet undersöktes av Kunden vid dessa tillfällen, ska reklameras genast. I övrigt ansvarar SOP endast för fel som Kunden skriftligen påtalar inom fjorton (14) dagar från Kundens avhämtande av Auktionsföremålet. Reklamerar Kunden inte inom två år från det att varan tagits emot, förloras rätten att åberopa felet enligt 32§ Köplagen.

10.3 Reklamationer ska göras enligt vad som anges på Webbplatsen. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket Auktionsföremål reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. SOP förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte har andra fel och brister än vad som angivits i beskrivningen av Auktionsföremålet eller upptäckts vid undersökning i samband med visning.

10.4 Vid fel i ett Auktionsföremål har SOP rätt att efter eget val kompensera Kunden genom att:

 1. I första hand avhjälpa felet,
 2. I andra hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag, eller
 3. I tredje hand ersätta Kunden med en ersättningsvara. SOP står inte för reparationer som utförts av Kunden om denna inte i förväg godkänts av SOP.

10.5 Om avhjälpande enligt punkten 10.4 inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel som SOP ansvarar för framställts, dock senast inom trettio (30) dagar, har Kunden rätt att häva köpet och mot återlämnande av Auktionsföremålet erhålla det belopp Kunden betalat till SOP vid köpet. Någon ytterligare ersättning har Kunden inte rätt till.

10.6 Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som SOP ansvar för är SOP berättigad till ersättning för sina kostnader.

10.7 De påföljder som följer enligt denna punkt 10 är exklusiva och de enda påföljderna Kunden har rätt till vid reklamation.

11. Reklamation för konsumenter

11.1 Samtliga varor som bjuds ut på auktionen har Skavanker, dvs fel och brister av varierande slag, då det är själva affärsidén, och SOP friskriver sig från ansvar för dessa. Auktionsföremålen säljs därmed i befintligt skick, dvs i det skick som det är när försäljningen äger rum. För att inga missförstånd ska uppstå behöver Kunden undersöka föremålet för att bilda sig en uppfattning om dess värde. Detta kan göras genom att studera bilder samt genom att besikta föremålet i samband med visning i SOPs showroom.

Skulle det ändå visa sig att föremålet har ett ursprungligt fel, dvs ett fel som fanns vid försäljningstillfället men som inte kunnat förutses vid undersökning, till exempel ett elfel, har Kunden möjlighet att reklamera föremålet. Detta görs genom att kontakta SOP så snart som möjligt efter upptäckten.

11.2 Kunden får inte åberopa att Auktionsföremålet är felaktigt om Kunden inte inom skälig tid lämnar SOP meddelande om felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet anses ha lämnats inom skälig tid.

Reklamerar Kunden inte inom tre (3) år från det att hen har tagit emot varan, förlorar hen enligt 23 § Konsumentköplagen rätten att åberopa felet.

11.3 Reklamationer ska göras enligt vad som anges på Webbplatsen. Ett skriftligt meddelande om reklamation ska innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket Auktionsföremål reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. För undvikande av missförstånd utgör ett felaktigt angivet bud inget skäl till reklamation. Här gäller i stället ångerrätten, se punkt 9. SOP förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte har andra fel och brister än vad som angivits i beskrivningen av Auktionsföremålet eller upptäckts vid undersökning i samband med visning. Om du vill granska ditt ärende med en opartisk aktör kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Om SOP har motsatt sig ditt krav kan du som konsument ha rätt att få tvisten prövad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

11.4 Vid fel i ett Auktionsföremål har SOP rätt att efter eget val kompensera Kunden genom att:

 1. I första hand avhjälpa felet. SOP står inte för reparationer som utförts av Kunden om denna inte i förväg godkänts av SOP.
 2. I andra hand utge skälig ersättning till Kunden i form av prisavdrag, eller ersätta Kunden med en ersättningsvara.
 3. I tredje hand häva köpet, det vill säga att SOP tar tillbaka föremålet och att Kunden får tillbaka pengarna. SOP står för frakten om varan ska skickas tillbaka.

11.5 Om avhjälpande enligt punkten 11.4 inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel som SOP ansvarar för framställts, dock senast inom trettio (30) dagar, har Kunden rätt att häva köpet och mot återlämnande av Auktionsföremålet erhålla det belopp Kunden betalat till SOP vid köpet. Någon ytterligare ersättning har Kunden inte rätt till.

11.6 Om Kunden reklamerat och det inte föreligger något fel som SOP ansvarar för är SOP berättigad till ersättning för sina kostnader.

11.7 De påföljder som följer enligt denna punkt 11 är exklusiva och de enda påföljderna Kunden har rätt till vid reklamation.

12. Meddelanden

12.1 Meddelanden från SOP till Kunden sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till SOP ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen.

12.2 Meddelanden som sänts per e-post anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelande som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

13. Teknik

13.1 SOP kan tyvärr inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar orsakade av underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Kund att använda Webbplatsen eller att data går förlorade. SOP ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer.

13.2 Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. SOP förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. SOP ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. SOP ansvarar inte för skador eller fel i sina eller övrigas datorutrustning och/eller program som påverkar deltagandet i SOPs auktioner.

13.3 Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Webbplatsens och dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av SOP. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

14.2 Sop.se samt därtill relaterade logotyper utgör SOPs varumärken och/eller domännamn. Användning av varumärkena får endast ske efter SOPs skriftliga godkännande och efter sådant godkännande endast i enlighet med SOPs instruktioner.

15. Avtalstid

15.1 Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos SOP. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

15.2 En Kund som har avstängts från Webbplatsen av SOP har inte rätt att återregistrera sig eller använda tjänsten via en annan Kunds inloggning, utan SOPs föregående skriftliga samtycke. SOP har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen.

16. Ändring av villkor

16.1 SOP kan komma att ändra Villkoren. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighetsbeslut, om ändringen måste gälla omgående.

16.2 Om inte SOP och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Webbplatsen stängs då ned för den Kunden och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. SOP rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

17. Avstängning

Om en Kund bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller om SOP har anledning att misstänka att en Kund bryter mot bestämmelserna i Villkoren kan SOP efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto och/eller (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

18. Överlåtelse

SOP har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer SOP att meddela vem som har tagit över avtalsrelationen efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via epostmeddelande. Om SOP överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sitt avtal med SOP utan föregående skriftligt medgivande.

19. Force Majeure

Om SOPs fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som SOP inte kunnat råda över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, stöld, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande eller tredje man tillkommande bättre rätt, eller annan anledning som ligger utom SOPs kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om SOPs fullgörande av Villkoren förhindras för längre tid än tre (3) månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Kunden häva köpet.

20. Tillämplig lag och tvist

20.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

20.2 Vid tvist med Kund som är privatperson följer SOP beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är privatperson kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

*Meddelande via sms är inte tillgängligt från start. Funktionen kommer i en senare version av auktionstjänsten.

** Erbjudande av frakt är inte tillgängligt från start. 

 

Dessa Villkor har fastställts av SOPEN Skade- och Partiförsäljning AB.

Villkoren har uppdaterats den 2022-10-25.